HUISVESTING  VASTGOED  ADVIES  MANAGEMENT

 

 

DISCLAIMER

 

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden voor gebruik (de "Sitevoorwaarden") zijn van toepassing op de website www.newportrealestate.nl van NEWPORT Real Estate B.V. (de "Website") en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen op of via de Website (de "Informatie"). Door de Website te bezoeken en/of de Informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de Sitevoorwaarden. 

 

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

NEWPORT Real Estate B.V. heeft aan de samenstelling van de Website en de Informatie de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kunnen aan de Website en de Informatie geen rechten worden ontleend en accepteert NEWPORT Real Estate B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot onvolledigheden en onjuistheden in de Informatie, het gebruik of het niet beschikbaar zijn van (de Informatie op) de Website.

Evenmin accepteert NEWPORT Real Estate B.V. enige aansprakelijkheid voor defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van (de Informatie op) de Website. De hierboven genoemde bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van en bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van NEWPORT Real Estate B.V.

 

LINKS NAAR ANDERE SITES

Op de Website kunnen links of verwijzingen van of naar andere externe websites staan. De informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt niet door NEWPORT Real Estate B.V. onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. NEWPORT Real Estate B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites.

Links naar andere externe websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze Website en betekenen niet dat NEWPORT Real Estate B.V. de websites en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft, goedkeurt of aanbeveelt. Het verkrijgen van toegang tot en gebruik maken van andere aan deze Website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats. 

 

FAIR USE

Het is niet toegestaan NEWPORT Real Estate B.V. en de overige gebruikers van de Website te hinderen en schade toe te brengen of anderszins de Website te gebruiken dat het functioneren van de Website in gevaar kan brengen en/of de Informatie kan aantasten.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Behoudens voor zo ver anders vermeld is NEWPORT Real Estate B.V. de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, waaronder begrepen het auteursrecht. Het is niet toegestaan deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWPORT Real Estate B.V. De Website en de Informatie mogen wel worden gebruikt ten behoeve van eigen persoonlijk gebruik.

 

EMAILCORRESPONDENTIE

Berichten die per e-mail aan NEWPORT Real Estate B.V. worden verzonden, kunnen onveilig zijn. NEWPORT Real Estate B.V. adviseert u daarom geen vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden aan NEWPORT Real Estate B.V.

  

WIJZIGINGEN

NEWPORT Real Estate B.V. behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de Sitevoorwaarden. NEWPORT Real Estate B.V. adviseert u daarom regelmatig de Sitevoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle werkzaamheden en rechtsverhoudingen met derden die ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website en/of de Informatie zijn van toepassing de algemene voorwaarden van NEWPORT Real Estate B.V. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.newportrealestate.nl en worden op verzoek toegezonden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van NEWPORT Real Estate B.V. en de Sitevoorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van NEWPORT Real Estate B.V.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op (de Informatie van) de Website, alsmede op de Sitevoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van (de Informatie op) de Website of de Sitevoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.  

UA-70774858-1