HUISVESTING  VASTGOED  ADVIES  MANAGEMENT

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: januari 2017

 

ALGEMEEN

1) NEWPORT Real Estate B.V. is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69079609.

2) Algemene voorwaarden vastgesteld en opgemaakt te Den Haag, januari 2013.

3) NEWPORT Real Estate B.V. verleent de volgende adviezen en diensten aan haar opdrachtgevers:

- vastgoedontwikkeling: adviseren en begeleiden van ontwikkelaars, bouwers, investeerders op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed en woningbouw in de meest brede zin.

- huisvestingsadvies: adviseren en begeleiden van zakelijke huurders en/of eigenaar-gebruikers op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed in de meeste brede zin.

- interim-management: management van bouw- en vastgoedprojecten en portefeuilles voor bedrijven en organisaties op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed en woningbouw.

NEWPORT Real Estate B.V. werkt voornamelijk in opdracht van zakelijke opdrachtgevers en voert de opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever.

4) NEWPORT Real Estate B.V. hanteert altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden, zoals die zijn gepubliceerd en te downloaden op de website www.newportrealestate.nl


1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgebracht door en overeenkomsten gesloten met NEWPORT Real Estate B.V., alsmede op de totstandkoming van deze overeenkomsten en op de uitvoering ervan.

1.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden, dan wel het toepasselijk verklaren van andere algemene voorwaarden dan van NEWPORT Real Estate B.V. dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Tevens behoeft voornoemd afwijken de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NEWPORT Real Estate B.V.

1.3. Onder opdracht wordt verstaan opdracht in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW. Onder bemiddeling wordt verstaan de bemiddelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:425 BW. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verleent aan NEWPORT Real Estate B.V.

1.4. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en NEWPORT Real Estate B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.


2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1. Alle door NEWPORT Real Estate B.V. gedane aanbiedingen, offertes en informatie zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemden zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.2. Indien in de offerte van verkeerde veronderstellingen is uitgegaan, dan wel kennelijke schrijf- of typefouten zijn gemaakt, kan de wederpartij hierop geen beroep doen indien hij deze fouten heeft opgemerkt of had kunnen opmerken. NEWPORT Real Estate B.V. zal een gecorrigeerde offerte uitbrengen op grond van juiste veronderstellingen.


3. OPDRACHT

3.1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, NEWPORT Real Estate B.V., zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

3.2. De opdrachtgever dient NEWPORT Real Estate B.V., voorafgaand en tijdens de uitvoering van de opdracht, te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de opdracht op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden.

3.3. NEWPORT Real Estate B.V. moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtennemer in acht nemen en is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

3.4. NEWPORT Real Estate B.V. die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.

3.5. NEWPORT Real Estate B.V. zal de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.

3.6. NEWPORT Real Estate B.V. doet aan de opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Heeft hij bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

3.7. Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met NEWPORT Real Estate B.V. of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen kan laten uitvoeren.

3.8. Indien de overeenkomst door NEWPORT Real Estate B.V. in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, is de opdrachtgever hem honorarium verschuldigd.

3.9. Indien honorarium is verschuldigd doch de hoogte niet door partijen is bepaald, is de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende honorarium of, bij gebreke daarvan, een redelijk honorarium verschuldigd.

3.10. De opdrachtgever dient aan NEWPORT Real Estate B.V. de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden, voor zover deze niet in het honorarium zijn begrepen.

3.11. De opdrachtgever dient NEWPORT Real Estate B.V. de schade te vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Heeft NEWPORT Real Estate B.V. in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico´s welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins tegen honorarium, dan is de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het honorarium met het gevaar geen rekening is gehouden.

3.12. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover NEWPORT Real Estate B.V. verbonden.

3.13. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

3.14. De opdrachtgever kan met inachtneming van punt 3.16 te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

3.15. NEWPORT Real Estate B.V. die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW, de overeenkomst met inachtneming van punt 3.16 opzeggen. (Bijvoorbeeld indien de opdracht voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt, dan wel om andere redenen.)

3.16. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van honorarium afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft NEWPORT Real Estate B.V. recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door NEWPORT Real Estate B.V. verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

3.17. Een rechtsvordering tegen NEWPORT Real Estate B.V. tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.


4. GEHEIMHOUDING

4.1. Door NEWPORT Real Estate B.V. zal bij het aanvaarden van een opdracht de gebruikelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding ten aanzien van informatie en/of producten van de opdrachtgever en diens klanten in acht worden genomen.

4.2. Door de opdrachtgever zal bij het aangaan van een overeenkomst met NEWPORT Real Estate B.V. de gebruikelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding worden betracht ten aanzien van alle informatie die de opdrachtgever over derden en andere klanten van NEWPORT Real Estate B.V. mocht vernemen.


5. INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1. Alle door NEWPORT Real Estate en onder diens verantwoordelijkheid ontwikkelde en gebruikte rekenmodellen zijn en blijven eigendom van NEWPORT Real Estate en vallen onder het auteursrecht. Voorafgaande toestemming door NEWPORT Real Estate is vereist voor openbaarmaking en verveelvoudiging ervan.

5.2. Alle gebruikte informatie, data, output uit rekenmodellen, onderzoeks- en adviesrapporten en advisering blijven en/of worden eigendom van de opdrachtgever.


6. HONORARIA EN KOSTEN

6.1. Alle honoraria en onkosten, verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, zijn exclusief omzetbelasting. Alle genoemde bedragen zijn in Euro´s.

6.2. Opdrachtgever en NEWPORT Real Estate B.V. komen een honorarium overeen gebaseerd op een uurtarief of een dagtarief. Tenzij anders is overeengekomen zal de declaratie voor het honorarium periodiek en achteraf bij de opdrachtgever worden ingediend.

6.3. De aan de overeenkomst verbonden onkosten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed, voor zover deze niet in het honorarium zijn begrepen. Onder onkosten worden onder meer verstaan: reis- en verblijfskosten, kadastrale- en/of bestemmingsplanrecherche, kosten voor kopieer- of drukwerk en overige verschotten. Voor speciļ¬eke onkosten die een bedrag van EUR 500,-- te boven gaan zal vooraf toestemming aan de opdrachtgever worden gevraagd. Tenzij anders is overeengekomen zal de declaratie voor de onkosten periodiek en achteraf bij de opdrachtgever worden ingediend.

6.4. De betalingstermijn van door NEWPORT Real Estate B.V. bij opdrachtgever ingediende facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling van een factuur vindt plaats middels een overboeking of storting van het verschuldigde bedrag op een door NEWPORT Real Estate B.V. aangegeven bankrekening.

6.5. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. NEWPORT Real Estate B.V. heeft derhalve van rechtswege de mogelijkheid om zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan. Kosten verband houdend met eventuele invordering (zowel in als buiten rechte) zijn door opdrachtgever verschuldigd. Evenzo mag door NEWPORT Real Estate B.V. vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur de wettelijke rente (conform artikel 6:120 BW) in rekening worden gebracht.

6.6. Alle door opdrachtgever verrichte betalingen aan NEWPORT Real Estate B.V. strekken primair tot voldoening van eventuele rente, gemaakte invorderingskosten, en schadevergoedingen en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.


7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. NEWPORT Real Estate B.V. voert de opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever. Bij de uitvoering van de overeenkomst wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.

7.2. De aansprakelijk van NEWPORT Real Estate B.V. is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de helft van het honorarium voor schade die zou kunnen ontstaan door advisering van bouwkundige aard en voortkomend uit de overeenkomst tussen de opdrachtgever en NEWPORT Real Estate B.V.

7.3. Door NEWPORT Real Estate B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade voortkomend uit te geringe waardeontwikkeling of huurstijgingen, grotere kostenstijgingen, tegenvallende rendementen, milieuproblematiek, niet doorgaan van bestemmingsplanwijzigingen of afkomen van vergunningen, dan wel alle andere tegenvallers.

7.4. Door NEWPORT Real Estate B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eigen interpretatie door de opdrachtgever van adviesrapporten, scenario´s en aanbevelingen en/of te positieve verwachtingen van de vastgoedmarkt. Nadrukkelijke wordt gewezen op het feit dan rendementen die behaald zijn in het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten.

7.5. NEWPORT Real Estate B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die aan de opdrachtgever zelf kunnen worden toegerekend, zoals onder meer bijvoorbeeld het niet of niet tijdig verstrekken van relevante informatie.

7.6. NEWPORT Real Estate B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door gebruik van verleende diensten met ander doel dan waarvoor ze zijn verleend. Voorts wordt geen verantwoordelijkheid aanvaardt jegens anderen dan de opdrachtgever voor aan opdrachtgever verleende diensten.

7.7. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NEWPORT Real Estate B.V., alsmede wanneer de bevoegde rechter uitsluitingen in de polis of de algemene voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering buiten werking stelt. Indien NEWPORT Real Estate B.V. aansprakelijk is voor vergoeding van schade genoemd in de vorige volzin, is deze schade gelimiteerd tot ten hoogste het door NEWPORT Real Estate B.V. in rekening gebrachte honorarium.

7.8. Voor zover de opdracht (gedeeltelijk) door derden onder verantwoordelijkheid van NEWPORT Real Estate B.V. wordt uitgevoerd aanvaardt NEWPORT Real Estate B.V. geen aansprakelijkheid voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad, of anderszins welke door deze ingeschakelde derden worden veroorzaakt.

7.9. Iedere aanspraak op NEWPORT Real Estate B.V. wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht.  

UA-70774858-1